županija Dan državnosti 2024

 komunalac obavijest
 
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac
 
I. PREDMET PRODAJE:
   Prodaje se zemljište u vlasništvu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac oznake k. č. br. 1384/14, ORANICA GAVRINICA, površine 8877 m2, upisano u zk. ul. br. 1549, k. o. Pakrac;
 
 Početna cijena: 3.500,00 eura.
 
II. UVJETI PRODAJE:
 
  1. ) Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.
  2. ) Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.
  3. ) U slučaju da dva ili više ponuditelja, a koja ispunjavaju sve uvjete natječaja, ponude isti iznos kupoprodajne cijene, pravo prvenstva ima ponuditelj koji je ranije predao ponudu.
  4. ) Izabrani ponuditelj dužan se je u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude, odnosno poziva prodavatelja javiti radi sklapanja kupoprodajnog ugovora.
  5. ) Rok isplate ukupne kupoprodajne cijene je 90 (devedeset) dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji nekretnina.
  6. ) Porez na promet nekretnina, troškove provedbe ugovora i ostale troškove u vezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.
  7. ) Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.
 
III. SADRŽAJ PONUDE:
      Ponuda mora sadržavati:
      1) podatke o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe),
      2) iznos ponuđene cijene u eurima, koja ne može biti niža od početne cijene nekretnine utvrđene točkom I. ovog natječaja.
 
IV. PRILOZI UZ PONUDU:
     - fizičke osobe – preslika osobne iskaznice,
     -obrtnici – preslika obrtnice,
     -trgovačka društva – presliku izvatka iz Sudskog registra, ne starijeg od 30 dana.
 
V. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDA:
  -ponude se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim omotnicama na adresu: Komunalac d.o.o., Ulica križnog puta 18, 34550 Pakrac, s naznakom „Ponuda za kupnju   zemljišta - ne otvarati",
   -rok za dostavu ponuda je do 26.05.2023. do  12:00 sati bez obzira na način dostave“,
 
VI. POSEBNE NAPOMENE:
    - o rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda,
    - ovlaštenja / otvaranje ponuda nije javno otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje pisanog,
    -prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj, 
    - razgledavanje nekretnine može se obaviti radnim danom uz prethodni dogovor na broj telefona 099/256-6744
   -nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
 
 
Komunalac d.o.o., Pakrac
Direktor:
Josip Bišćanin, dipl.ing.stroj.
 

.

županija Dan državnosti 2024