Obavijest vezana uz

OGLAS

za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba Požega, Ispostava Pakrac od 24. svibnja 2016. g.

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca

Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije

Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1 izvršitelj/-ica

 

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 

Opis poslova:

Izrađuje prednacrte odluka i drugih općih akata iz područja gospodarstva, vodi stručne poslove u provedbi „Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva“, surađuje s gospodarskim subjektima i poduzetnicima na području Grada te prati stanje u tim područjima, obavlja sve radnje u upravnom postupku do donošenja rješenja te donosi rješenja u jednostavnijim upravnim stvarima u granicama dobivenih ovlasti, predlaže poticajne mjere za razvoj male privrede i poljoprivrede, surađuje s poslovnim bankama, mjerodavnim ministarstvima, uredima državne uprave nadležnim za poslove gospodarstva, zadrugama i udruženjima gospodarstvenika i poljoprivrednika te im pruža potrebnu stručnu i savjetodavnu pomoć, podnosi redovita periodična i godišnja izvješća, vrši stručnu obradu pitanja iz svog djelokruga rada i izradu određenih prijedloga, obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odsjeka, odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, vodi poslove lokalne samouprave u oblasti poljoprivrede, vodi brigu o pravovremenom obavljanju dezinsekcije i deratizacije na području Grada, prati održavanje stočnih sajmova i rad tržnica na malo, izrađuje prijedlog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, vodi stručne poslove u vezi kreditiranja i dodjele raznih poticaja i subvencija u poljoprivredi te prati provedbu državnih i gradskih poticajnih mjera u poljoprivredi.

 

Podaci o plaći:

Plaću radnog mjesta službenika (viši stručni suradnik za gospodarstvo) čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Pakraca utvrđeni su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 05/11, 1/12). Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika  utvrđena je Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 6/15, 1/16).

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI IZVORI

 

TESTIRANJE KANDIDATA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata sastoji se od pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prima, te intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere znanja i sposobnosti na provedenom testiranju, a kojim će se utvrditi interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.

Testiranje kandidata održati će se u ponedjeljak, 13. lipnja 2016. g. s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave Grada Pakraca (Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, I. kat, soba 117)

 

 • Provjera znanja i područja provjere - pisani test iz:
 • poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske,
 • provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

 • Pravni izvori za pripremu kandidata:

 

Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

 1. Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

 

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine, broj NN 86/08, 61/11)
 3. Zakon o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 144/12)
 4. Zakon o obrtu (Narodne novine, broj 143/13)
 5. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13)
 6. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13, 48/15)
 7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 49/07, 113/08, 43/09)
 • Pravila testiranja
 1. Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
 2. Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilješki, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj se obavlja provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
 3. Nakon uvodnih radnji započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prijavio.
 4. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima se dodjeljuje od 0 do 10 bodova, ukupno 20 mogućih bodova.
 5. Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

 

RAZGOVOR (INTERVJU):

 1. S kandidatima koji su zadovoljili na pismenom dijelu testiranja bit će održan razgovor (intervju), odmah po provjeri rezultata pismenog dijela.
 2. Kandidati koji ne ostvare najmanje 10 bodova na pismenom dijelu provjere ne mogu pristupiti razgovoru (intervjuu).
 3. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u lokalnoj samoupravi.
 4. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

Ukupan broj bodova kojeg kandidat može postići testiranjem i razgovorom (intervjuom) je 30.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te dostavlja vršitelju dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijemu u službu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca donosi Rješenje o prijemu u službu koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili na oglas.

Kandidat koji nije zadovoljan Rješenjem o prijemu u službu izabranog kandidata, ima pravo podnijeti žalbu obnašateljici dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca u roku od petnaest (15) dana od dana dostave rješenja.

GRAD PAKRAC